<{t}>正在¾~–辑<{/t}><{$editInfo.count}><{t}>条数据ã€?{/t}>
ž®æŠ€å·? 1、不可输入小数点、负数和非数字内宏V€?br/> 2、“将原库存修改äؓ”是指将所选商品的库存¾lŸä¸€ä¿®æ”¹æŸä¸ªå€¹{€?br/> 3、“公式调库存”是指在每个商品原有库存的基¼‹€ä¸ŠåŒòq…度增加或者同òq…度减少ã€?
<{input onfocus=";$('ipt_enable_uniformStore').checked=true" id="bated_ipt_uniformStore" type=$item.type value=$item.value inputType=$item.inputType options=$item.options name="set[uniformStore]" }>
<{t}>调整后库å­?nbsp;= å½“前库存  <{/t}><{input name="operator[uniformStoreByOperator]" type="select" id="updateOperator" value="+" options=$operator}> <{input onfocus=";$('ipt_enable_uniformStoreByOperator').checked=true" id="bated_ipt_uniformStoreByOperator" style='width:80px' type=$item.type value=$item.value inputType=$item.inputType options=$item.options name="set[uniformStoreByOperator]" }>
<{include file="product/batchEdit.html"}>