<{t}>正在¾~–辑<{/t}><{$editInfo.count}><{t}>条数据ã€?{/t}>
<{t}>ž®æŠ€å·§ï¼š1、“全部修改äؓ”即把所选商品名¿UîC¿®æ”¹äؓ一致ã€?{/t}>
2、“增加”可在商品名¿U°å‰ã€åŽå„增加一串字½W¦ã€?br/> 3、“查扑Öƈ替换”可实现字符替换。若替换文字不填写,则被替换文字会被¾pȝ»Ÿåˆ é™¤ã€?
<{input onfocus=";$('ipt_enable_brief').checked=true" id="bated_ipt_brief" type=$item.type value=$item.value inputType=$item.inputType options=$item.options name="set[name]" }>
前缀 <{input onfocus=";$('ipt_enable_add').checked=true" id="bated_ipt_add_front" type=$item.type value=$item.value inputType=$item.inputType options=$item.options name="set[add][front]" }> 后缀 <{input onfocus=";$('ipt_enable_add').checked=true" id="bated_ipt_add_after" type=$item.type value=$item.value inputType=$item.inputType options=$item.options name="set[add][after]" }>
查找 <{input onfocus=";$('ipt_enable_replace').checked=true" id="bated_ipt_replace_front" type=$item.type value=$item.value inputType=$item.inputType options=$item.options name="set[replace][front]" }> 替换ä¸?<{input onfocus=";$('ipt_enable_replace').checked=true" id="bated_ipt_replace_after" type=$item.type value=$item.value inputType=$item.inputType options=$item.options name="set[replace][after]" }>
<{include file="product/batchEdit.html"}>