å·²ä‹Éç”?(<{$useNum}>) 所æœ?(<{$allNum}>)
<{if $useNum eq 0}>

支付方式是指™å‘Ö®¢åœ¨å•†åº—购物支付货‹Æ„¡š„方式ã€?/span>
¾pȝ»Ÿä¸ºæ‚¨é›†æˆäº†åœ¨¾U¿æ”¯ä»˜ã€é¢„存款和线下付‹Æ„¡­‰ä¸ÀLµæ–¹å¼åQŒæ‚¨åªéœ€è¦ç‚¹å‡Õd¯ç”¨å³å¯ã€?

您还没有选定支付方式,è¯?span id="view-payment-all" style="font-weight:bold" class="lnk">ç‚ÒŽ­¤æŒ‘选您需要的支付方式ã€?/span>

<{else}>
<{foreach from=$usePay item=item key=key}> <{/foreach}>
<{$item.pay_name}> <{$item.pay_intro}> <{if $item.update eq true}> 升çñ”| <{/if}> 配置 |删除 <{if $item.disabled eq 'true'}> |启用 <{else}> |停用 <{/if}>
<{/if}>

˜q˜éœ€è¦æ›´å¤šçš„支付方式,è¯?span id="view-payment-all" class="lnk">ç‚ÒŽ­¤æŒ‘选ã€?/span>

常用支付方式

<{foreach from=$allPay item=item key=key}> <{if $item.pay_type =='common'}> <{assign var="name" value=$item.pay_name|urlencode}> <{/if}> <{/foreach}>
<{$item.pay_name}> <{$item.pay_intro}> <{button type="button" label="安装" onclick="W.page('index.php?ctl=trading/payment&act=do_install&p[0]={$item.pay_ident}',{onRequest:function(){window.mainwidth=$('main').getStyle('width')}})" icon="btn_add.gif"}>

国内其他支付方式

<{foreach from=$allPay item=item key=key}> <{if $item.pay_type =='china'&& $item.hidden =='false'}> <{assign var="name" value=$item.pay_name|urlencode}> <{/if}> <{/foreach}>
<{$item.pay_name}> <{$item.pay_intro}> <{button type="button" label="安装" onclick="W.page('index.php?ctl=trading/payment&act=do_install&p[0]={$item.pay_ident}',{onRequest:function(){window.mainwidth=$('main').getStyle('width')}})" icon="btn_add.gif"}>

国外常用支付方式

<{foreach from=$allPay item=item key=key}> <{if $item.pay_type =='other' && $item.hidden =='false'}> <{assign var="name" value=$item.pay_name|urlencode}> <{/if}> <{/foreach}>
<{$item.pay_name}> <{$item.pay_intro}> <{button type="button" label="安装" onclick="W.page('index.php?ctl=trading/payment&act=do_install&p[0]={$item.pay_ident}',{onRequest:function(){window.mainwidth=$('main').getStyle('width')}})" icon="btn_add.gif"}>