<{t}>收äšgäº?{/t}>

<{if $filter}> ½W¦åˆä»¥ä¸‹æ¡äšgåQ? <{filter type="member" from=$filter name="filter"}> <{else}> <{foreach from=$members item=member}> <{$member.uname}> <<{$member.target}>>;  <{/foreach}> <{if $badListCount > 0 }>
<{t}>以下<{/t}><{$badListCount}><{t}>位会员由于没有填å†?{/t}><{if $sender.name == "电子邮äšg"}>邮箱地址<{else}><{$sender.name}><{/if}><{t}>联系方式åQŒå°†æ— æ³•æ”¶åˆ°ä¿¡æ¯ã€?{/t}>
<{foreach from=$badList item=member}> <{$member.uname}>(<{$member.member_id}>),  <{/foreach}>
<{/if}> <{/if}>
<{if $sender.hasTitle}>

<{t}>标题<{/t}>

<{input type="text" name="title" }>
<{/if}>

<{t}>信息内容<{/t}><{if 'sms'==$messenger}>(ž®äºŽ255å­?<{/if}>

<{input type=$type name="content" width="633px"}>
<{if 'sms' == $messenger}>是否允许会员回复
提示åQšå¦‚果您选择了“允è®æ€¼šå‘˜å›žå¤â€?会员回复的信息将会在“短信服务â€?>“购买短信套˜¡â€?>“回复短信”中出现
<{/if}>
<{button label="发é€? type="submit"}>